Про журнал

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки – це наукове видання, у якому висвітлюються актуальні питання теорії і практики військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки, права.

У Віснику містяться результати нових досліджень з військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки, права  у теоретичному та практичному аспектах для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів (ад’юнктів) і студентів (курсантів).

Політика видання

Мета: Концепція Вісника передбачає розвиток наукових досліджень з військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки, права, їх оприлюднення і популяризацію.
Завдання:
1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики з військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, права.
2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, забезпечення інформаційної підтримки перспективних наукових розробок у сфері оборони та національної безпеки.
3. Формування наукової спільноти – публікація результатів наукових досліджень вітчизняних та іноземних дослідників.

Основні напрямки наукових публікацій Вісника
Пропонуються до розгляду наукові статті з актуальних проблем військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, права.

 Політика відкритого доступу редакційної колегії
Редакційна колегія Вісника підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи розповсюдження наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Принципи формування та доступу до змісту Вісника
Редакційна політика Вісника заснована на принципах об’єктивності та неупередженості при відборі статей для публікації; високих вимог до якості наукових досліджень; обов’язковості та конфіденційності рецензування статей; додержання колегіальності при відборі до публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця.
До друку приймаються оригінальні рукописи, які не було опубліковано раніше, відправлено до інших редакцій та які відповідають вимогам щодо оформлення та порядку подання статей.
Примірники Вісника знаходяться у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, науковій бібліотеці ім. М. Максимовича, у бібліотеці Військового інституту та інших бібліотеках України. Електронна версія розміщена на сайті інституту, на сайтах бібліотек та на сайті Вісника:  https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/about

Етика публікацій
Редакційна колегія Вісника вимагає від авторів наслідувати формальним та етичним правилам підготовки і публікації наукових робіт, що вони подають до редакції Вісника. Ці норми зумовлено стандартами якості наукових статей, прийнятими у світовому науковому співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), етичним кодексом вченого України, а також досвідом роботи іноземних та українських професіональних спільнот, наукових організацій, редколегій та редакцій видань.

Етичні зобов'язання редакційної колегії

Редакційна колегія у своїй діяльності:
- керується принципами неупередженості, наукової етики рецензування, захисту  інтелектуальної власності, несе відповідальність за рівень наукового наповнення Вісника;
- виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором одного рукопису до кількох журналів, багаторазового копіювання тексту статті в різних місцях, введення громадськості в оману щодо реального внеску кожного автора в опубліковану наукову роботу;
- залишає за собою право направити рукопис на розгляд сторонньому рецензенту, у тому числі ретельний відбір через «сліпе» рецензування, відхилити статтю або повернути її на доопрацювання;
- може відхилити рукопис, якщо вважає, що він не відповідає профілю Вісника, чи не відповідає етиці та правилам оформлення,
- має право вилучити вже опубліковану статтю в разі виявлення порушення будь-чиїх прав або загальноприйнятих норм наукової етики, про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору статті, так і організації, де було виконано дослідження та повідомляє про це у наступному номері.

Співробітники редакції не надають іншим особам інформації, пов’язаної із змістом рукописів, що перебувають на розгляді, крім осіб, які беруть участь у її фаховій оцінці

Згідно з міжнародним законодавством щодо додержання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкованій) без попередньої письмової згоди редакції Вісника. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів обов’язково необхідними є посилання на першоджерело.

Етичні зобов'язання автора

Автор:
– несе відповідальність за новизну і достовірність наведених у статтях результатів, тактико-технічних та економічних показників, коректність висловлювань а також за те, що в матеріалах не міститься інформація з обмеженим доступом;
– повинен цитувати ті публікації, які мали визначальний вплив на суть викладеного у статті, а також ті, які можуть швидко ознайомити читача з більш ранніми працями, важливими для розуміння цього дослідження, необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у даній роботі, якщо вони не були отримані самим автором;
– забезпечує недопустимість плагіату та подання до публікації раніше надрукованих матеріалів, у випадку виявлення зазначених фактів відповідальність несе автор поданих матеріалів.
Співавторами статті мають бути всі особи, які зробили вагомий науковий внесок у подану роботу і поділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, і бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у Віснику.