http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/issue/feed Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки 2023-06-29T00:00:00+03:00 Борис Попков (Borys Popkov) zni-viknu_popkov@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки" висвітлюються результати теоретичних, практичних і прикладних досліджень з актуальних проблем військової педагогіки, військової психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки і права.</strong></p> <p><strong>Для наукових, науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, студентів та курсантів.</strong></p> http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1051 Розвиток військового туризму як одного з напрямів туріндустрії у поствоєнний період в Україні (на прикладі Київської області) 2023-05-15T09:13:22+03:00 Сергій Уліганець uliganez@ukr.net Людмила Мельник lysil@ukr.net Ульяна Шинкаренко ulya.shinkarenko11@gmail.com <p>Досліджено сучасні зміни в туризмі України, що пов'язані з посиленням інтересу до військових турів. На прикладі Київської області за допомогою розгляду суб'єктів туристичної індустрії (туристичні фірми) та опитування населення було розглянуто можливості розвитку нового сегменту туризму для цієї місцевості. До початку повномасштабної агресії Росії проти України в 2022 р. цей напрям був недостатньо представлений у цілому по всіх регіонах, хоча історико-культурна база є доволі значною. Із вивчення культурної спадщини у державі загалом та в одному з її регіонів – Київській області – було розглянуто як різноманітність військових об'єктів, фортифікаційних ліній, музеїв, історичних полів битв, так і трансформацію населення та готовність показувати свою історію і досвід боротьби за незалежність. Беручи до уваги те, що військовий туризм здійснюється з метою самоосвіти та особистого досвіду, він є важливою частиною надання відвідувачам можливості зануритися в місця, пов'язані з патріотичними подіями. На разі кордони України закриті для туристів, у державі триває воєнний стан, і безпекова ситуація не дозволяє повноцінно розвиватися туристичній індустрії. Однак важливим для тих, хто працює у сфері послуг, є післявоєнне відновлення та представлення стратегії розвитку туристичних дестинацій. Відповідно до цього було запропоновано ряд рекомендацій щодо розвитку військового туризму на Київщині з урахуванням бачення місцевих мешканців і подій, які там відбулися. Серед складених пропозицій основну увагу прикуто до символів незламності в часи війни (півник з Бородянки, пес Патрон, українські пісні, створені під час війни тощо), які можуть слугувати назвами до фестивалів, майстер-класів тощо. Представлене дослідження актуальне, оскільки зростає зацікавленість з боку іноземних туристів. Саме тому дослідження базується не просто на історичному чи архітектурному аналізі об'єктів, а на розгляді сучасної ситуації, яка надає можливості огляду міст, що були в окупації. Тому військовий туризм, що буде розвиватися в поствоєнний період, має базуватися як на якісних, так і кількісних методах дослідження, що при ґрунтовному аналізі дозволить підвищити інтерес до військових заходів без шкоди для місцевого населення.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1014 Виявлення стильових характеристик прояву управлінських навичок, необхідних офіцерам у бойовій обстановці 2023-03-23T11:32:59+02:00 Євген Балабушка 1617054@ukr.net <p>Презентовано результати емпіричного дослідження стильових характеристик прояву управлінських навичок в офіцерів у бойовій обстановці. Виявлено ряд особистісних особливостей, які найбільше пов'язані з високим рівнем володіння управлінськими навичками, що може бути прогностичним показником успішності професійного навчання та функціонування офіцера в бойовій обстановці. Виокремлено стильові особливості прояву в умовах бойової діяльності управлінських навичок, що дає можливість класифікувати офіцерів за двома типами: універсально-пластичним та ригідно-фрагментарним. Вони диференціюються за адекватністю дій у бойовій обстановці, повнотою й якістю опанування таких управлінських навичок, як: міцність, узагальненість, функціональна пластичність; характер їхньої актуалізації, кількість і тип помилок та труднощів, що виникають на різних етапах бойової діяльності, а також їхній зв'язок з ефективністю бойової діяльності. За результатами аналізу бойової діяльності визначено, що ефективність прояву управлінських навичок офіцерів у бойовій обстановці детермінуються специфічним поєднанням ряду об'єктивних та суб'єктивних чинників, а саме: зміст бойового завдання; характер впливу супротивника; образ у офіцера бойової ситуації, яка сприймається ним як стимульна/нейтральна для запуску/блокування певного інтелектуально-поведінкового патерну бойової поведінки; психологічна готовність діяти рішучо в нестандартній обстановці; опанований офіцером набір шаблонів та прийомів вирішення бойових завдань.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1020 Обґрунтування, розробка та перевірка ефективності навчально-тренінгової програми формування іміджу офіцерів, задіяних у підготовці курсантів 2023-04-13T13:49:12+03:00 Людмила Беліченко ludaua28@ukr.net <p>Презентовано результати експериментальної перевірки ефективності авторської навчально-тренінгової програми формування іміджу офіцерів, задіяних у підготовці курсантів. На основі теоретичного аналізу категорії "імідж" та розробленої загальної системи формування іміджу, детального вивчення індивідуально-психологічних характеристик цільової аудиторії (курсантів) та носіїв іміджу (офіцерів) розроблено навчально-тренінгову програму, спрямовану на формування позитивного іміджу офіцерів, які задіяні у підготовці курсантів. Основний методичний принцип і механізм проведення будь-якого тренінгу – можливість відчути великий обсяг переживань, які можна порівняти з переживаннями в реальному житті та діяльності. Зокрема, при розробці навчально-тренінгової програми, а саме, виборі тренінгових методів, були, безумовно, враховані такі параметри, як: завдання програми, тривалість програми, розмір групи, а особливо, рівень підготовки учасників, їх попередній досвід, ступінь міжособистісної взаємодії учасників, ступінь очікуваної активності учасників. Особливістю навчально-тренінгової програми є не стільки проходження вправ на розвиток професійно-важливих та особистісних якостей офіцерів для формування позитивного іміджу, скільки взаємодія з курсантами в неформальній та незвичній обстановці. Зважаючи на специфіку основної тематики навчально-тренінгової програми, а саме, категорії "імідж", запропоновану програму можна вважати як професійно-орієнтований тренінг, так і тренінг особистісного зростання. Отже, НТП дає можливість не лише отримати необхідні знання та навички щодо формування позитивного іміджу, розвити свої професійно-важливі та особистісні якості, але і допомагає офіцерам та курсантам проявити себе з тих сторін, які у повсякденній службовій діяльності є малопомітними, подивитись на офіцерсько-курсантську взаємодію з іншого боку та, можливо, зробити деяку переоцінку щодо себе та інших.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1057 Аналітичний огляд особливостей професійно-психологічного відбору громадян України до силових структур сектору безпеки та оборони України 2023-06-05T09:41:45+03:00 К. Кравченко milvisnyk.knu@ukr.net О. Соколіна milvisnyk.knu@ukr.net К. Кравченко milvisnyk.knu@ukr.net <p>Проаналізовано керівні документи силових структур сектору безпеки та оборони України щодо проведення заходів професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу по захисту територіальної цілісності та незалежності України. Визначено поняття професійно-психологічного відбору (ППВ) та його складових. Розглянуто проблематику особливостей проведення ППВ у Міністерстві внутрішніх справ України (Національній гвардії України, Національній поліції України, Державній прикордонній службі України, Державній службі з надзвичайних ситуацій), Службі безпеки України та ЗС України. Аналітичний огляд особливостей ППВ громадян України до силових структур сектору безпеки та оборони України дав змогу зробити висновки. Професійно-психологічний відбір у системі Міністерства внутрішніх справ України має як свої загальні спільні особливості, так і достатню кількість відмінностей, запозичення деяких з них дасть змогу підвищити якість ППВ кандидатів для проходження служби у цих та інших силових структурах. Особливістю професійно-психологічного відбору до Служби безпеки України є наявність методик, спрямованих на діагностику міжособистісних стосунків (варта уваги методика щодо визначення соціального інтелекту, тобто визначення здатності передбачити наслідки поведінки інших). Професійно-психологічний відбір у ЗС України потребує вдосконалення, що є важким завданням, зважаючи на велику кількість військово-облікових спеціальностей, а також великі втрати в підрозділах, які потребують не лише швидкого, але й якісного свого поповнення (ураховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України).</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1049 Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для прийняття рішень у сфері фінансового забезпечення військ 2023-05-05T17:54:22+03:00 О. Артюшенко mr.apemi@gmail.com <p>Розглянуто теоретичні підґрунтя використання методів оптимізаії прийняття управлінських рішень, пошуку оптимального рішення. Описано методи багатокритеріальної оптимізаії, які, виходячи з аналізу відповідної літератури, часто використовуються в різних сферах діяльності людини, а саме: просте адитивне зважування (simple additive weighting, SAW); усунення і вибір, що виражає реальність (elimination and choice expressing the reality, ELECTRE); метод організації ранжування переваг для оцінювання збагачення (preference ranking organization method for enrichment evaluation, PROMETHEE); метод впорядкування переваг за схожістю з ідеальним рішенням (technique for order preference by similarity to ideal solution, TOPSIS); аналітичний процес ієрархій (analytic hierarchy process, AHP), а також аналітичний мережевий процес<br />(analytic network process, ANP). Визначено ключові характеристики середовища прийняття рішень у сфері військового фінансового забезпечення, виходячи з умов та характеристик такого середовища прийняття рішень, а саме: значну кількість критеріїв, які необхідно враховувати; наявність суб'єктивності при прийнятті рішень та оперативність прийняття таких рішень, як основний метод обрано TOPSIS. У методологічній частині розглянуто основні характеристики, порядок використання та показники цього методу. Для практичного використання методу було сформовано кейс прийняття рішення військовою організацією А0001 щодо оптимального варіанта використання обмеженого фінансового ресурсу із 4 запропонованих. Сформовано перелік критеріїв, здійснено їхнє групування та сформовано матрицю. Також було сформовано матрицю вагових коефіцієнтів для кожного із 4-х варіантів, проведено її нормалізацію та розраховано відстань/наближеність пропозицій подальших рішень до ідеального рішення. Виходячи із проведених розрахунків, обрано оптимальний варіант використання фінансового ресурсу, який відповідно до методу TOPSIS мав найменшу відстань до ідеального рішення, тобто був найближчим із запропонованих варіантів, до ідеального варіанта використання фінансового ресурсу.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1047 Теоретико-методологічні засади перспективної системи грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України 2023-06-05T13:54:16+03:00 Лариса Городянська gorod_lv@knu.ua <p>Наведено модель організаційної структури перспективної системи грошового забезпечення військовослужбовців ЗС України, і на її основі сформовано теоретико-методологічні засади цієї системи. Запропоновано перспективну систему грошового забезпечення військовослужбовців формувати за взаємозалежними складовими, що створюють організаційну структуру. Встановлено й обґрунтовано, використовуючи системно-логічний і функціональний підходи до поставлених завдань, що складовими перспективної системи грошового забезпечення військовослужбовців мають бути параметрична, інформаційна, функціональна та технологічна. Визначено й обґрунтовано зміст і призначення кожної зі складових. У контексті сучасного військово-політичного бачення ЗСУ стверджено, що параметрична складова має відтворювати зв'язок системи із зовнішніми чинниками та принципами побудови системи: загальноправовими, галузевими та особливими. Наголошено, що провідними мають бути принципи верховенства права, людиноцентризму, справедливості та правової рівності, єдності та диференціації правового регулювання, гарантованості гідних розмірів виплат тощо. Інформаційна складова має відтворювати інформаційні об'єкти і дані системи, розмір та умови грошових виплат військовослужбовцям. Основними умовами грошових виплат військовослужбовцям ЗСУ мають бути: рівень кваліфікації, професійна підготовка та сумлінне виконання обов'язків за призначенням. Функціональна складова має відтворювати структуру та зміст виплат і соціальних гарантій військовослужбовцям. Встановлено й обґрунтовано, що виплати за структурою поділяються на базові за військовим званням та за вислугою років у відповідному званні та на надбавки й доплати. Технологічна складова відтворює логіку технологічного процесу формування системи грошового забезпечення військовослужбовців, механізми й інструменти її реалізації. Зауважено, що технологічний процес грошового забезпечення військовослужбовців має здійснюватись у середовищі сучасної автоматизованої системи обліку та розрахунку.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1050 Аналіз систем грошового забезпечення військовослужбовців деяких країн-членів НАТО 2023-04-27T17:11:02+03:00 Сергій Чімишенко sergey.ch66@gmail.com <p>Досліджено системи грошового забезпечення військовослужбовців деяких країн-членів НАТО в контексті застосування досвіду цих країн для реформування системи грошового забезпечення військовослужбовців ЗС України та інших створених відповідно до чинного законодавства військових формувань. Зауважено на структурі та принципах побудови зазначених систем грошового забезпечення військовослужбовців. Адже проблеми системи грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ набули хронічного характеру і не дозволяють адекватно відображати досягнення військовослужбовців у ході їхньої військової служби. Незначний відсоток окладів за військовим званням та посадою суперечить їхньому призначенню та стимулювальній ролі. Натомість негарантована частина грошового забезпечення військовослужбовців, яка призначена для диференціації розмірів грошового забезпечення конкретних військовослужбовців залежно від їхнього рівня майстерності і досягнень у службі, істотно переважає в загальній сумі нарахованого грошового забезпечення. Для подолання цих недоліків визначено основні загальні принципи побудови систем грошового забезпечення військовослужбовців деяких країн-членів НАТО, головними з яких є нарахування єдиного (базового) окладу і залежність його лише від військового звання військовослужбовців. Визначені принципи забезпечують простоту і прозорість систем грошового забезпечення військовослужбовців вивчених країн-членів НАТО, а також забезпечують відповідність цих систем їхній стимулювальній ролі в системі мотивації військової служби. Системи грошового забезпечення військовослужбовців розглянутих країн-членів НАТО забезпечують ефективне просування по службі і побудову військової кар'єри, що дозволяє комплектувати військовий персонал кращими військовослужбовцями і запобігати просуванню по службі неперспективних військовослужбовців.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1053 Юридична відповідальність за злочини: до питання щодо видового поділу правопорушень 2023-05-08T15:37:06+03:00 Валерій Пєтков svpetkov@ukr.net Сергій Пєтков svpetkov@ukr.net <p>Зовнішня агресія тоталітарних антидемократичних держав щодо України, окрім іншого викликані внутрішніми факторами, зокрема кризою демократичних інститутів і насамперед колізіями, що існували в радянській системі права і рецепіювали до права пострадянських країн. Український приклад трансформації суспільства є чи не найбільш яскравим, оскільки імперська сутність влади у вигляді корупції, авторитаризму, репресивності та нехтування правами та свободами вразила й оновлене українське політико-економічне середовище. Не винятком стала і військова сфера, а особливо інститут юридичної відповідальності військових, оскільки через свою замкненість, консервативність, наповненість різновекторними ризиками, пов'язаними як з особистісними характеристиками, так і з самим середовищем, вона є надзвичайно корупціоногенною та криміногенною. А тому потребує нагального реформування відповідно до стандартів НАТО. Однак цього неможливо здійснити без реформи всієї системи українського законодавства. Відповідно до постулатів юриспруденції та практичної необхідності обґрунтовано необхідність забезпечення правової визначеності використання в українському законодавстві термінів "злочин", "адміністративне правопорушення", "дисциплінарне правопорушення", базових для інституту юридичної відповідальності. Наведено аргументи на користь розмежування предмета та підстав відповідальності за злочин, адміністративне правопорушення та дисциплінарне правопорушення відповідно до Конституції України. Запропоновано створення кодифікованих нормативних актів, що регулюватимуть різні сфери суспільно-економічного життя, і насамперед військову сферу.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1059 Обґрунтування необхідності здійснення досліджень щодо формування загальних компететностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України в процесі професійної підготовки 2023-06-09T16:42:33+03:00 Михайло Медвідь medvidmm@ukr.net Михайло Гаврищук havryshchukmykhailo@ukr.net <p>Війна змінила середовище службово-бойової діяльності офіцерів Національної гвардії України (НГУ). Сьогодні військові частини НГУ реалізовують нетипові для мирного часу функції, зокрема: участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, участь у виконанні завдань територіальної оборони. Новими умовами такого середовища стали: збільшення середнього віку підлеглого особового складу, який часто перевищує вік випускника вищого військового навчального закладу (ВВНЗ); виникла необхідність приймати швидкі рішення в умовах невизначеності; підвищилась відповідальність за підлеглий особовий склад, їхнє життя та здоров'я тощо. Проведено дослідження з метою перевірки гіпотези існування залежності впливу нових умов середовища службово-бойової діяльності на задоволеність випускників ВВНЗ Національної гвардії України, сформованими ними загальними компетентностями. Об'єктом дослідження є результати службово-бойової діяльності підрозділів НГУ, які залежать від сформованих компетентностей їхніх керівників. Для перевірки гіпотези використано такі методи дослідження, як: опитування, аналіз та синтез. Опитування випускників ВВНЗ НГУ проведено дистанційно з використанням опитувальників, сформованих у Google Forms, у квітні-травні 2023 р. За результатами опитування встановлено, що сформованими навичками Soft Skills задоволені менше третини випускників, що суттєво вирізняється від подібних опитувань на етапі їхньої атестації у ВВНЗ. Проаналізовані результати опитування підтвердили висунуте припущення, а його синтезом стали сформовані пропозиції щодо подальших досліджень, присвячених формуванню загальних компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України в процесі професійної підготовки</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1054 Вивчення історії як фактор формування національної самоідентифікації військовослужбовців Збройних Сил України 2023-05-11T11:04:07+03:00 Кирило Пирогов kirillpirogov1999@gmail.com <p>Важливість формування національної самоідентифікації у військовослужбовців ЗC України неможливо недооцінювати, оскільки повномасштабна збройна агресія Російської Федерації вимагає від захисників України не тільки виконання своєї професійної роботи, а саме, захисту України від зовнішньої загрози, але й мотиваційної складової продовження боротьби з агресором, що й породжує ідентифікацію та розуміння свого місця у світі, особливо, в українській нації. Розглянуто формування, пояснення та обґрунтування національного наративу як домінуючої складової історії України. Вказано на важливість національного наративу у формуванні особистості та самоідентифікації військовослужбовців. Тема націоналізму постає, як основа національної ідеї та формування нації у сучасних національних державах. Розглянуто негативні аспекти відсутності національної ідентифікації та інтеграції в колективному суспільстві та спільноті. Досліджено особливості формування національної ідентичності та історії як основного інструменту в становленні самоідентифікації військовослужбовців України, як свідомих громадян та учасників соціальної дружби українців. Зміна орієнтирів та цивілізаційні виклики, що продовжуються і в XXI ст., потребують сталої ідентичності для військовослужбовців, але сам процес її формування потребує не тільки теоретичного обґрунтування, а й практичного використання під час навчання у вищих військових навчальних закладах України. Вивчення історії може стати одним із методів, який необхідно використовувати науково-педагогічним працівникам для розвитку особистості курсантів, і тому потрібне наукове обґрунтування вивчення історії як методики.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки