http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/issue/feed Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки 2024-02-08T14:35:41+02:00 Борис Попков (Borys Popkov) zni-viknu_popkov@ukr.net Open Journal Systems <p><strong>У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки" висвітлюються результати теоретичних, практичних і прикладних досліджень з актуальних проблем військової педагогіки, військової психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки і права.</strong></p> <p><strong>Для наукових, науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, студентів та курсантів.</strong></p> http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1110 Адміністративне право: сучасні тенденції розвитку 2023-10-04T12:48:02+03:00 Ростислав Калюжний milvisnyk.knu@ukr.net <p>Адміністративне право України, підручник, підготовлений авторським колективом П. Діхтієвський, Ю. Ващенко, Н. Задирака, В. Клинчук та інші, за загальною редакцією П. Діхтієвського, Kиїв, 2023. 772 с.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1116 Вплив видатків Міністерства оборони на економічне зростання України 2023-12-12T16:01:24+02:00 Oles Koval kovaloles@gmail.com <p>Вступ . З початком другого етапу російсько-української війни перед урядом України та військовим командуванням постало питання об'єктивного оцінювання результатів багаторічних зусиль з розбудови сектору національної безпеки і оборони України. Одночасно з посиленням обороноздатності зростали й економічні показники. Це спонукало до перевірки гіпотези про те, чи саме посилення обороноздатності спричинило це зростання. Мета дослідження – необхідність з'ясувати зв'язок між військовими витратами та економічним зростанням в Україні. Об'єкт дослідження – послідовний та довготривалий процес економічного зростання держави з одночасним підвищенням рівня обороноздатності як результат військових витрат у контексті фінансового забезпечення Міністерства оборони. <br />Методи . Застосовано такі методи: теоретичні – аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація; емпіричні – гіпотеза, спостереження, експеримент, опис. <br />Результати . Визначено поняття "військові спроможності" та їхній зв'язок з військовим потенціалом. Встановлено, що здатність використовувати військовий потенціал (військову міць/силу) є військовою спроможністю. На розвиток спроможностей у системі Міністерства оборони України спрямовуються військові видатки. Таким чином, розподіл і перерозподіл видатків на потреби армії є<br />фінансовим забезпеченням. Фінансове забезпечення збройних сил є рушійною силою економічного зростання країни. Щоб встановити цей факт, було проаналізовано провідні показники військових видатків Міністерства оборони України (далі – МОУ), а також показник економічного зростання – валовий внутрішній продукт з 2012 по 2021 р. Цей період визначальний для національної безпеки, оборони та економічного зростання України, оскільки саме в цей час були сформовані основні засади державної оборонної політики. Це спонукало нас проаналізувати фінансові та оборонні показники для визначення їхнього взаємозв'язку. <br />Висновки . Дві змінні були визначені як військові витрати та державний бюджет, де перша змінна незалежна, а друга – залежна. Побудувавши точкову діаграму, виконавши відповідні розрахунки, отримавши дані в таблиці ANOVA, встановивши лінію регресії та провівши перевірку нульової гіпотези, було виявлено високу кореляцію між військовими витратами та економічним зростанням в Україні.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1117 Діджиталізація процесу виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їхніх сімей 2023-10-31T15:02:32+02:00 Людмила Цюкало lyudmyla1981@gmail.com Маріанна Туманська milvisnyk.knu@ukr.net <p>Вступ . Складовою соціального забезпечення військовослужбовців ЗC України та членів їхніх сімей є підйомна допомога, яка виплачується їм у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт. На сьогодні існує ряд проблем у поточному процесі виплати цього виду допомоги. Одним із факторів, які уповільнюють процес організації виплати підйомної допомоги військовослужбовцям ЗСУ сьогодні, є ряд бюрократичних процедур у частині збору<br />відповідного пакета документів на виплату підйомної допомоги, їхнє погодження та підписання. Окрім того, однією з особливостей її виплати є те, що вчасність отримання допомоги залежить і від людського фактора. Тому мета статті полягає в проведенні дослідження щодо можливості діджиталізації процесу виплати підйомної допомоги військовослужбовцям ЗСУ та членам їхніх сімей. <br />Методи . Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів, зокрема: аналіз та синтез, узагальнення, а також системний підхід до вирішення поставлених завдань. За допомогою аналітичного методу було визначено теоретичні підходи щодо огляду та вивчення нормативно-правої бази, що регулює питання виплати<br />військовослужбовцям ЗСУ підйомної допомоги; метод аналогії використано для запропонованої автоматизованої системи процесу виплати військовослужбовцям підйомної допомоги. <br />Результати . Запропоновано розробити та запровадити в дію автоматизовану систему "Підйомна допомога". <br />Описано процес виплати підйомної допомоги військовослужбовцям з використанням автоматизованої системи "Підйомна допомога", який складається з восьми етапів. Сформовано дев`ять основних вимог до автоматизованої системи "Підйомна допомога". <br />Висновки . Розроблено й обґрунтовано алгоритм діджиталізації процесу виплати військовослужбовцям ЗС України підйомної допомоги.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1120 Сталий розвиток у професійній освіті: зарубіжний досвід 2023-11-06T10:52:17+02:00 Ольга Гайдук olyagayduk@ukr.net Андрій Каленський milvisnyk.knu@ukr.net <p>Вступ . Дотримання принципів сталого розвитку під час війни в Україні та повоєнне відновлення економіки вимагає скоординованих дій, а також планомірної політики відбудовування. Урахування принципів сталого розвитку потребує від української держави таких дій, які були б спрямовані на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище й одночасно збільшення позитивного впливу на розвиток суспільства. Виникає завдання такої організації сфери професійної освіти і навчання, яке враховує сучасні тренди розвитку економіки, орієнтованої на збереження природних ресурсів з одночасним дотриманням концепції ООН освіти в інтересах сталого розвитку. Необхідне впровадження нових, екоорієнтованих та енергоефективних технологій, обслуговування і функціонування яких забезпечуватимуть висококваліфіковані робітники, що здатні професійно діяти щодо принципів сталого розвитку. Як майбутнім робітникам, так і звільненим військовослужбовцям, які бажатимуть змінити професію, необхідно набути таких компетентностей, які даватимуть їм змогу додати до своєї професійної діяльності чинники сталого розвитку і організовувати свою роботу після завершення навчання для екологічного повоєнного відновлення країни. <br />Методи. Теоретичні (аналіз, синтез, інтерпретація, абстрагування, узагальнення, аналогія та порівняння – для<br />структурування й аналізу впливу сталого розвитку на професійну освіту Німеччини); порівняльні – для адаптації досвіду ФРН до умов вітчизняної системи професійної освіти; узагальнення – для формулювання висновків дослідження. <br />Результати. Розглянуто вплив сталого розвитку на професійну освіту Німеччини. З'ясовано, що в Україні на рівні державних програмних документів і рекомендацій щодо імплементації "Цілей сталого розвитку" спостерігаємо лише наміри щодо їхнього впровадження. У стандартах освіти і зокрема професійної освіти й дотепер у вимогах до результатів навчання, у переліках та описі основних компетентностей за професією немає компетентності, орієнтованої на сталий розвиток, а є лише екологічна та енергоефективна компетентність, яка значно вужча за своїм значенням. <br />Висновки. Розглянутий розвиток від екологічної освіти до професійної підготовки для сталого розвитку в Німеччині свідчить, що задля кращої адаптації освіти для сталого розвитку в професійній освіті України необхідно поставити завдання щодо осмислення формування компетентності, орієнтованої на сталий розвиток, у майбутніх кваліфікованих робітників з урахуванням "Цілей сталого розвитку". Також необхідно активізувати наукові пошуки щодо формування означеної компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників із подальшим їх внесенням до стандартів професійної освіти.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1127 Навчальна дисципліна "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" як елемент професійної підготовки майбутніх офіцерів-психологів 2023-11-22T08:59:53+02:00 Олена Кожедуб kozedub2000@ukr.net Анна Левенець milvisnyk.knu@ukr.net <p>Вступ . Повномасштабне вторгнення росії на територію суверенної України детермінувало значні соціальні зрушення, у тому числі і зміни в програмах навчальних дисциплін. У роботі представлено опис навчальної дисципліни "Методологія військово-психологічних наукових досліджень", яка є елементом підготовки майбутніх офіцерів-психологів. Проаналізовано мету, зміст і структуру навчальної дисципліни, охарактеризовано форми організації навчального процесу та описано передбачувані результати. <br />Методи . У дослідженні використано методи аналізу, синтезу та узагальнення наукової, довідникової та методичної літератури. Системний аналіз робочої програми навчальної дисципліни дозволив визначити структуру навчальної дисципліни та функції її окремих елементів. <br />Результати . Необхідність опанування майбутніми офіцерами-психологами змісту навчальної дисципліни "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" обґрунтована вимогами Стандарту вищої освіти України спеціальності 053 Психологія. Визначено, що навчальна дисципліна має два модулі – теоретичний і практичний. Формами організації навчального процесу є лекційні та практичні заняття, під час яких майбутні офіцери-психологи опановують теоретичні засади організації військово-психологічних наукових досліджень та розробляють проєкт своєї першої науково-дослідної роботи – курсової роботи. Результатом опанування змісту навчальної дисципліни є формування знань і вмінь щодо визначення об'єкта, предмета, мети та завдань наукового пошуку; розробка плану курсової роботи; підбір валідного психодіагностичного інструментарію; оформлення тексту роботи; підбір та оформлення згідно з вимогами списку використаних джерел. <br />Висновки. Здійснений структурно-функціональний аналіз змісту навчальної дисципліни "Методологія військово-психологічних наукових досліджень" розкриває особливості підготовки майбутніх офіцерів-психологів.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1121 Деградація земних покривів Харківської області внаслідок воєнних дій 2023-11-29T15:33:34+02:00 Тамара Курач tnkurach@ukr.net Олександр Коренець milvisnyk.knu@ukr.net Наталія Литвиненко n123n@ukr.net Ірина Підлісецька irinna2008@ukr.net <p>Вступ . Аналіз трендів змін земного покриву дозволить виявити тенденції зміни земельного покриву, як от переміни у площі та структурі природних екосистем чи в антропогенному впливі на довкілля. Такий аналіз дасть розуміння причин динаміки природних екосистем і сприятиме розробці стратегій їхнього збереження та відновлення. Аналіз змін земельного покриву може бути корисним для оцінювання впливу антропогенних та природних факторів на землекористування, що важливо для прийняття рішень стосовно раціонального використання природних ресурсів, особливо в<br />повоєнний час. Об'єкт дослідження – земний покрив Харківської області та його зміни. Мета дослідження – виявити негативні тенденції зміни земного покриву Харківської області внаслідок ведення бойових дій, використовуючи супутникові матеріали та статистичні дані відкритих джерел. <br />Методи . Для дослідження застосовано матеріали дистанційного зондування Землі, зокрема, методи їхнього оброблення та візуалізації. Математико-статистичний метод застосовано для оброблення статистичної інформації та отримання індексних зображень у результаті оброблення космознімків і отримання тематичних растрів. Проаналізовано основні тенденції зміни земних покривів Харківської області та виявлено тренди змін для найбільш змінених покривів, зокрема лісу та сільськогосподарських земель, за період 2015–2022 рр. <br />Результати . Загальним трендом з 2015 р. є зменшення лісових масивів та сільськогосподарських земель зі значним скороченням у 2022 р., що є результатом ведення бойових дій та їхніх негативних наслідків, зокрема зменшення площі природних екосистем, збільшення площі антропогенно змінених земель, погіршення стану ґрунтів тощо. На сьогодні основною тенденцією в зміні земельного покриву є деградація, спричинена військовими діями. Унаслідок бойових дій на території Харківської області потерпали всі природні ресурси: землі від забруднення та засмічення різного<br />виду відходами, атмосферне повітря – від викидів унаслідок вибухів та пожеж, водні об'єкти, лісові ресурси, біота – від ворожої техніки, забруднення та навмисного знищення. <br />Висновки . Для більш детального дослідження зміни земних покривів, пов'язаних із військовою діяльністю, зокрема руйнування гумусового горизонту, забруднення ґрунтів металевими фрагментами та залишками вибухових речовин, забруднення ґрунтів важкими металами, необхідні польові дослідження та застосування аеро- чи космознімків<br />високої розрізненості.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1126 Багатокритеріальний вибір альтернатив на основі методу аналізу ієрархій 2023-11-29T15:29:01+02:00 Олексій Міхно almikhno@ukr.net Ігор Патракеєв ipatr@ukr.net Наталія Левінськова levinskova@ukr.net <p>Вступ . У процесі проведення опису територій суміжної недружньої держави зазвичай дійсна інформація щодо розвитку цих територій приховується, тому треба застосовувати прогностичний апарат експертного оцінювання за отриманою інформацією з відкритих джерел. Розглянуто підґрунтя воєнно-географічного аналізу урбанізованих територій щодо застосування експертного оцінювання для багатьох критеріїв. За великої кількості варіантів прийняття прогностичних рішень питання вибору альтернативи (варіанта рішення) має бути цілком обґрунтованим. Для<br />таких випадків доцільно використати ранжування на основі методу аналізу ієрархічних структур. Метою такого опису є підвищення обґрунтованості прийнятих рішень під час вибору оптимальної альтернативи шляхом створення інструментальних засобів формалізованого оцінювання суджень експертів. <br />Методи . Використано такі методи: системний аналіз під час формування моделі метаболізму міського середовища; метод аналізу ієрархій для застосування багатокритеріального вибору альтернатив; метод експертного оцінювання як глобальний метод визначення стану об'єкта за багатьма критеріями; методи теорії множин і теорії корисності, за допомогою функцій яких моделювались переваги прийняття відповідного рішення на множині допустимих<br />альтернатив. <br />Результати . Із запропонованих альтернатив на підставі отриманих функцій корисності обрано найоптимальнішу, з погляду експертів, альтернативу, яку можна використовувати під час планування заходів щодо забезпечення сталого розвитку міського середовища. Обчислені характеристики функцій корисності використовують як критерії для вибору оптимальної альтернативи. Запропоновані критерії та альтернативи подано у вигляді ієрархії. <br />Висновки . Закладено підґрунтя для додаткових досліджень і застосування методології аналізу ієрархій та теорії корисності в досягненні цілей сталого розвитку урбанізованих територій у прогностичних моделях воєнно-географічного аналізу.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1130 Роль емоцій під час прийняття корупційних рішень і дій 2023-12-19T10:29:57+02:00 Олег Зарічанський milvisnyk.knu@ukr.net <p>Вступ . Дослідження ролі емоцій під час прийняття корупційних рішень і дій є актуальним завданням, оскільки корупція залишається серйозною загрозою для суспільства та економіки в багатьох країнах. Одним з аспектів проблеми корупційної поведінки є роль емоцій під час прийняття корупційних рішень і дій. Концепція норм стверджує, що участь у корупції або спостереження за нею призводить до різних емоцій залежно від панівних норм. Емоції сигналізують про<br />дотримання норм і таким чином регулюють поведінку людей. Система норм детермінує зв'язок між емоціями та корупцією, надихає на нові дослідження та формує антикорупційну політику. Метою статті є розкриття та розуміння того, яким чином емоції впливають на особисте рішення людини щодо участі в корупційних практиках. <br />Методи . Для визначення ролі емоцій у деяких випадках корупції було використано такі методи: відбір, вивчення<br />та аналіз історій корупції. <br />Результати . Проведені теоретичні та емпіричні дослідження підтверджують, що численні емоції, як позитивні, так і негативні, слугують чинниками корупції. Емпіричні дослідження демонструють, що страх і тривога щодо покарання знижують готовність до участі в корупційних діяннях. Теоретичні дослідження також передбачають, що відчуття сорому та провини негативно впливають на схильність до корупції, але ці теорії не були підтверджені фактами. Пояснення цих суперечливих доказів наразі відсутні. <br />Висновки . Результати, отримані в межах цього дослідження, можуть мати важливий практичний вплив на розробку ефективних антикорупційних стратегій та політик, спрямованих на зменшення корупції у різних сферах суспільства. Розуміння ролі емоцій у корупційних рішеннях може сприяти більш успішним заходам для розв'язання цієї серйозної проблеми. Результати дослідження можуть також служити як основа для розвитку більш глибокого розуміння<br />психології корупції та сприяти створенню більш успішних заходів для боротьби з цією проблемою.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1113 Розроблення та обґрунтування професіограми військовослужбовців танкових підрозділів 2023-10-23T11:11:50+03:00 Ольга Юркова yrkova.ya@gmail.com <p>Вступ . Широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію України стало найбільшим викликом для українського народу з часів здобуття незалежності нашою державою. Цей факт став каталізатором для розвитку військової науки як на теоретичному, так і практичному рівні, і зумовив зміни в підготовці військових фахівців різних родів та видів військ. На сьогодні невирішеною проблемою є розроблення професіограм для спеціалістів ряду військових спеціальностей, до яких належать і танкісти. Практичне застосування професіограми військовослужбовця танкового підрозділу дало б змогу покращити якість заходів професійно-психологічного відбору, вдосконалити програми підготовки, що істотно вплине на якість особового складу Збройних Сил України. Метою статті є теоретичне обґрунтування і практичне розроблення професіограми військовослужбовця танкового підрозділу. <br />Методи . Для встановлення основних дефініцій дослідження використано такі теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація наукових джерел. Для визначення основних складових і характеристик професіограми військовослужбовців танкових підрозділів застосовано метод аналізу документів, інструкцій і нормативних актів. За основу взято вже проведені емпіричні дослідження психологічних особливостей професійної діяльності військовослужбовців танкових підрозділів, який здійснювався з використанням емпіричного методу експертного опитування. <br />Результати . Основу для розробки професіограми становили результати теоретичного аналізу наукових джерел, офіційних документів професійної діяльності танкових підрозділів (нормативних актів, настанов, інструкцій, статутів), психологічний аналіз професійної діяльності танкістів та результати методу експертного оцінювання, який дав змогу визначити основні індивідуально-психологічні якості військовослужбовця танкового підрозділу. <br />Висновки . Запропонована психограма містить такі позиції: загальні характеристики професійної діяльності<br />військовослужбовців танкових підрозділів; перелік санітарно-гігієнічних умов і правил безпеки діяльності (сенсорне та моторне поле); негативні чинники впливу на військовослужбовців під час професійної діяльності (об'єктивні і суб'єктивні); професійні риси військовослужбовців танкових підрозділів; професійно важливі якості військовослужбовців танкових підрозділів (когнітивна, мотиваційна, емоційно-вольова, функціональна сфери та індивідуально-психологічні<br />якості); перелік можливих помилок у роботі спеціаліста; протипоказання до професії.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1137 Соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей в умовах правового режиму воєнного стану 2024-02-08T14:35:41+02:00 Олександр Джус milvisnyk.knu@ukr.net Андрій Беспалько milvisnyk.knu@ukr.net Дар'я Кравець milvisnyk.knu@ukr.net <p>Вступ . Розглянуто питання соціального супроводу військовослужбовців і членів їхніх сімей в умовах дії правового режиму воєнного стану. Проаналізовано підходи різних науковців до визначення поняття "соціальний супровід"; здійснено обговорення основних підходів до визначення проблем і потреб особового складу; у контексті правового режиму воєнного стану визначено основні види соціальних послуг, що можуть надаватися військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Теоретичний аналіз наукових джерел з питання соціального супроводу військовослужбовців і членів їхніх сімей в умовах правового режиму воєнного стану дозволяє стверджувати, що він (соціальний супровід) спрямований на різні категорії персоналу і призначений мінімізувати й стабілізувати широкий спектр дестабілізуючих внутрішніх та зовнішніх чинників. Довготривалий процес соціального супроводу спрямований на керівництво і реалізацію різноманітних соціальних програм та проєктів, які сприяють добробуту і соціальному благополуччю військовослужбовців та їхніх утриманців під час мирного часу та в умовах війни. Соціальний супровід у загальній системі морально-психологічного забезпечення ЗСУ є невід'ємним елементом загальної ієрархічної структури із чітко виокремленою метою та завданнями, спрямованими на формування соціальної стабільності у військових частинах (підрозділах). <br />Методи . Aнaлiз, узагальнення, порівняння, cиcтeмaтизaцiя нaукoвиx джeрeл щодо прoблeми дocлiджeння з мeтoю<br />тeoрeтичнoгo aнaлiзу поняття "соціальний супровід". <br />Результати . За результатами теоретичного аналізу наукових джерел із запропонованої проблеми дослідження визначено сутність і зміст поняття "соціальний супровід", виокремлено структуру та основні завдання. Встановлено, що основні завдання соціального супроводу в ЗСУ реалізуються шляхом надання послуг із соціальної адаптації та реадаптації, соціальної підтримки, моніторингу соціальних процесів у військовій частині (підрозділі). <br />Висновки . Організація та здійснення соціального супроводу насамперед передбачає визначення індивідуальних проблем і потреб військовослужбовців та членів їхніх сімей. Соціальна робота в ЗСУ має інтегративний характер, де визначна роль належить командирам усіх рівнів та соціальним працівникам. Основні цілі системи соціального супроводу в ЗСУ полягають у тому, щоб забезпечити соціальну стабільність, знизити рівень соціальної напруги, мінімізувати вплив деструктивних чинників на рівень соціального благополуччя військовослужбовців та членів їхніх сімей.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1122 Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення призову громадян на військову службу під час мобілізації 2023-11-27T16:05:18+02:00 Олександр Правдивець pravd72@ukr.net <p>Вступ . Проаналізовано достатність нормативно-правового забезпечення організації та проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Встановлено, що організаційно-правові механізми щодо організації та проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, а також надання й оформлення відстрочок військовозобов'язаним під час мобілізації та у воєнний час у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не визначені. Залишаються не розробленими відповідні нормативно-правові акти, які необхідні в ході виконання завдань у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, зокрема щодо організації та ведення проваджень у справах про адміністративні правопорушення, видачі, обліку та зберігання військово-облікових документів. <br />Методи . В основу роботи покладено метод змістовного аналізу, за допомогою якого проаналізовано достатність нормативно-правового забезпечення організації та проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. <br />Результати . Надано практичні рекомендації з удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також запропоновано зміст порядку організації та проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Визначено напрями подальших досліджень щодо вдосконалення методології нормативно-правового забезпечення діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. <br />Висновки . Підтверджено відсутність організаційно-правових механізмів проведення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призову громадян на військову службу під час мобілізації та оформлення відстрочок військовозобов'язаним на період мобілізації та на воєнний час, а також визначено інші нормативно-правові акти, які необхідно розробити й удосконалити для забезпечення діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.</p> 2023-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки