Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk <p><strong>У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки" висвітлюються результати теоретичних, практичних і прикладних досліджень з актуальних проблем військової педагогіки, військової психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки і права.</strong></p> <p><strong>Для наукових, науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, студентів та курсантів.</strong></p> uk-UA zni-viknu_popkov@ukr.net (Борис Попков (Borys Popkov)) military.bulletin@knu.ua (Ольга Соколіна (Olha Sokolina)) Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПРИНЦИПАМИ КРАЇН НАТО http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1146 <p>Вступ . Збройна агресія російської федерації проти України призвела до істотного збільшення чисельності Сил оборони України. Зазвичай в умовах війни важливим є належний рівень грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть участь у захисті державного суверенітету України. Для цього, починаючи з 1 лютого 2022 року, суттєвих змін зазнала система грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Проте на сьогодні національна система в основному складається з окладів за військовими званнями, посадових окладів та додаткових видів. Дуже часто кількість і питома вага додаткових видів переважає у складі грошового забезпечення, що суперечить одному з принципів грошового забезпечення – прозорості його нарахування. Тому, враховуючи сучасні військові, політичні та економічні умови, актуальним є дослідження чинної системи грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, визначення напрямів її вдосконалення відповідно до стандартів НАТО. Метою статті є проведення дослідження щодо розробки перспективної моделі грошового забезпечення військовослужбовців ЗС України за досвідом країн НАТО.<br />Методи . Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів, зокрема: аналізу та синтезу, узагальнення; метод аналогії використано для запропонованої моделі перспективної системи грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за досвідом країн НАТО.<br />Результати . Розглянуто основні напрями вдосконалення чинної системи грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, що ґрунтується на основі військового звання та вислуги років.<br />Висновки . Запропоновано та обґрунтовано розробку перспективної моделі грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за досвідом країн НАТО.</p> Сергій Чімишенко, Людмила Цюкало, Євген Бачинський Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1146 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1153 <p>Вступ . Іншомовній професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників сьогодні приділяють значну увагу, адже знання англійської мови має забезпечити не просто комунікацію між представниками силових структур різних країн, а й забезпечити їхню ефективну і чітку взаємодію, а як результат, – забезпечити належний рівень національної безпеки. Мета статті полягає у визначенні мети, завдань і характеристики структури іншомовної професійної підготовки курсантів-прикордонників, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з інтегрованим фаховим курсом тактичного рівня ДПСУ L-1В.<br />Методи . Для досягнення поставленої мети були використані такі наукові методи, як: аналіз, порівняння, обґрунтування, узагальнення, систематизація теоретичного та практичного матеріалу щодо іншомовної професійної підготовки курсантів на фаховому курсі тактичного рівня ДПСУ L-1В відповідно до стандартів НАТО.<br />Результати . Фаховий курс професійної військової освіти тактичного рівня L-1B відповідно до моделі реалізації<br />принципу "Освіта впродовж військової кар'єри" передбачає вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням", яка є складовою освітньо-професійної програми "Безпека державного кордону". Вивчення цієї навчальної дисципліни під час підготовки здобувачів вищої освіти з інтегрованим фаховим курсом тактичного рівня ДПСУ L-1В базується на засвоєнні курсантами військової тематики, що передбачає опанування військової термінології, яка пов'язана з повсякденною діяльністю військовослужбовців, їхніми обов'язками, завданнями, професійним оточенням тощо.<br />Висновки . Із моменту затвердження Концепції трансформації системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО володіння англійською мовою є однією з вагомих складових професійного становлення майбутнього офіцера. Адже володіння англійською мовою професійного спрямування забезпечує основи для ефективного підвищення професійного рівня шляхом опрацювання закордонних академічних джерел щодо сучасних тенденцій у галузі безпеки та оборони держави, а також налагодження продуктивної співпраці з колегами із прикордонних відомств не лише суміжних країн, але й країн Європи та Північної Америки. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці і впровадженні навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" як освітнього компонента командного курсу тактичного рівня ДПСУ L-1C, що є наступним етапом професійного становлення офіцера-прикордонника.</p> Ігор Блощинський, Олена Войтюк, Ольга Хамазюк Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1153 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 АУДИТ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЯК МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ І ПІДГОТОВКИ НАТО В УКРАЇНІ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1150 <p>Вступ . Пошук союзників у питаннях гарантування безпеки є запорукою існування України як незалежної держави. Створення умов для інтеграції у євроатлантичне безпекове середовище шляхом впровадження стандартів якості освіти і підготовки НАТО є одним з актуальних завдань системи військової освіти України. Метою цього дослідження є обґрунтування процедури аудиту професійної військової освіти як механізму впровадження стандартів якості НАТО в Україні.<br />Методи . Проаналізовано та узагальнено наукові публікації з визначеної проблематики, нормативні та правові акти України і НАТО. Емпіричні дані, які характеризують стан реалізації стандартів якості НАТО у сфері освіти і підготовки, отримано з Каталогу можливостей освіти та підготовки (ETOC), а також з офіційних вебсторінок навчальних закладів, діяльність яких пов'язана з НАТО. Для аналізу цих даних застосовано методи описової статистики. Пропозиції з унормування порядку проведення аудиту професійної військової освіти в Україні на засадах якості НАТО розроблено за допомогою діалектичного, формально-логічного та системно-структурного методів.<br />Результати . Встановлено, що реальні передумови для впровадження стандартів якості освіти і підготовки НАТО в Україні створено в 2022 р. шляхом виокремлення у вітчизняній системі військової освіти такої складової, як професійна військова освіта. Розкрито порядок сертифікації курсів у НАТО, структуру даних ETOC щодо акредитованих НАТО освітніх інституцій, завдяки чому визначено прийнятну для вищих військових навчальних закладів України модель системи внутрішнього забезпечення якості, що має дві складові: якість академічної освіти, яка відповідає національному законодавству, що ґрунтується на ESG; якість професійної військової освіти, яка відповідає стандартам якості НАТО. Запропоновано перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців в Україні проводити у формі курсів професійної військової освіти. Розроблено пропозиції з унормування порядку проведення аудиту професійної військової освіти в Україні на засадах якості НАТО.<br />Висновки . Метою запровадження стандартів гарантування якості освіти та підготовки в НАТО є забезпечення сумісності різноманітних навчальних закладів, пов'язаних з Альянсом. Проведення аудиту професійної військової освіти в Україні на засадах якості НАТО сприятиме запровадженню військовими навчальними закладами України сертифікованих НАТО курсів та розбудові сумісної з НАТО професійної військової освіти в Україні.</p> Валентина Кравець Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1150 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1152 <p>Вступ . Методики навчання у вищих військових навчальних закладах провідних країн світу сьогодні в основному спрямовані на розвиток індивідуальних якостей курсантів, зокрема на критичне мислення та відчуття відповідальності за свої дії. Під час навчання у більшості закладів використовують активні методи, щоб спонукати курсантів до творчого мислення та реалізації своїх здібностей на практиці. Для більшої ефективності у засвоєнні навчального матеріалу варто також використовувати методи, які направлені на запам'ятовування, зокрема інтелект-карти, опорні<br />конспекти, зетелькастен. Метою статті є визначення ефективних методів щодо засвоєння навчального матеріалу під час підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах.<br />Методи . Використано контент-аналіз наукової літератури, у якій описані методи покращення засвоєння навчального матеріалу; кількісні й якісні методи дослідження наукової літератури; системний аналіз практичної проблематики використання методів щодо покращення засвоєння матеріалу; системний підхід до вивчення методів щодо покращення засвоєння матеріалу; метод аналогій та порівняння для визначення найбільш ефективних методів щодо покращення засвоєння матеріалу.<br />Результати . Практичне спостереження за курсантами під час проведення тестувань показало, що вибір відповіді часто ґрунтується не на знанні матеріалу дисципліни, а на якихось інших міркуваннях. Повсюдне введення тестування сформувало у значної частини курсантів стійку мотивацію просто "скласти" дисципліну, що позначається і на рівні їхнього інтелектуального розвитку, і на рівні їхньої професійної підготовки. Нівелювати цю особливість можна<br />завдяки використанню інноваційних підходів щодо підвищення рівня засвоєння ними навчального матеріалу, а саме: методів інтелект-карт, зетелькастен, опорних конспектів, приклад використання яких наведено в роботі.<br />Висновки . Наразі лишаються не популяризованими підходи щодо підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, тобто такі методи навчання, які спрямовані не лише на спрощеність і доступність викладання дисциплін, а й на повноцінний зворотний зв'язок від осіб, що навчаються. Саме підходи щодо підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, що засновані на так званих інтелектуальних картках, картках пам'яті, опорних сигналах тощо, також мають бути застосованими серед загальноприйнятих методів та методик проведення занять.</p> Ігор Пампуха, Олександр Вовкотеча, Микола Кубявка, Кирило Пирогов Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1152 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВВНЗ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1156 <p>Вступ . В умовах російсько-української війни та зростаючого значення інформаційних технологій у військовій освіті стає очевидною потреба в оптимізації педагогічних методів. Розглянуто новітні підходи до навчання у вищих військових навчальних закладах, акцентуючи увагу на важливості інтеграції комп'ютерно орієнтованого навчального середовища у процес викладання. Така інтеграція не лише сприяє підвищенню кваліфікації офіцерського складу, але й<br />забезпечує ефективність підготовки, що відповідає сучасним вимогам. Запропоновано обґрунтування та розроблення педагогічної моделі викладання загальновійськових дисциплін, розкриваючи її структуру, основні компоненти та методи імплементації в освітній процес для офіцерів запасу. Визначено також психолого-педагогічні умови, які сприяють успішному впровадженню освітніх інновацій на базі комп'ютерно орієнтованого навчального середовища, відкриваючи<br />нові перспективи для військової освіти.<br />Методи . Дослідження базується на теоретичному вивченні наукових праць у сфері освітніх технологій та їх застосуванні для військової підготовки, аналізі даних з минулого і прогнозуванні майбутнього. Зусилля також зосереджені на розробці та обґрунтуванні педагогічної моделі, що інтегрує ці технології у процес навчання.<br />Результати . Розроблена модель містить електронні освітні ресурси, мультимедійні матеріали та спеціалізоване програмне забезпечення, що сприяє як колективному, так і індивідуальному навчальному процесу. Вона підтримує практичний інтерактивний досвід, надзвичайно важливий для вищої військової освіти.<br />Висновки . Імплементація комп'ютерно орієнтованого навчального середовища має потенціал значно підсилити освітні досягнення, забезпечуючи більш захопливий, взаємодіючий та універсальний досвід навчання. Це середовище відкриває шлях до розвитку важливих військових компетенцій та вдосконалення загальної освітньої системи у військових навчальних закладах.</p> Олег Рибчук, Микола Ярошов Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1156 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ГНСС-СПОСТЕРЕЖЕНЬ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1155 <p>Вступ . Дослідження має на меті проведення наукового аналізу сучасного стану розвитку мереж ГНСС-спостережень. Шляхом обґрунтованого використання різноманітних методів аналізу висвітлено основні аспекти функціонування цих мереж, поточні тенденції розвитку та визначені можливі перспективи подальшого їх використання, у тому числі для потреб ЗС України.<br />Методи . Основними методами нашого дослідження є аналіз літератури та технічних документів мереж ГНСС-спостережень. Було проведено системний огляд наукових публікацій, законодавчих актів та інших документів, що стосуються розвитку мереж ГНСС.<br />Результати . Значна кількість країн розробила власні багатофункціональні системи високоточного позиціювання. Створення європейської земної референтної системи ETRS89, яка доступна для всієї Європи, стало одним із важливих етапів у розвитку національних мереж референцних станцій. Одним із ефективних каталізаторів для впровадження систем високоточного позиціонування стало створення нової структури – Європейської системи визначення позиції EUPOS. Це європейська громадська ініціатива, спрямована на створення у Центральній та Східній Європі однорідної інфраструктури, що ґрунтується на диференціальному методі DGNSS. Ця технічна інфраструктура складається з мережі референцних ГНСС-станцій та відповідних їй комунікаційних ліній. Послуги цієї інфраструктури передбачають координатне забезпечення різної точності.<br />Висновки . Для подальшого вдосконалення та розвитку мереж ГНСС-спостережень потрібно враховувати такі аспекти: підвищення точності, забезпечення безпеки даних, розширення сфери застосувань, забезпечення надійності та стабільності функціонування. Щодо використання мереж ГНСС-спостережень для потреб оборони, можна зробити висновок про доцільність застосування сервісів Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем для виконання геопросторової підтримки військ (сил).</p> Олександр Коренець, Анатолій Лукіянчук Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1155 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ СОЦІУМУ ТА ОСОБИСТОСТІ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1188 <p>Вступ . У реаліях сьогодення доводиться констатувати суттєве зростання терористичних рухів, глобалізацію масштабів їхньої діяльності, а також високий вишкіл їхньої організованості і професіоналізму. Ототожнюючись зі зброєю масового ураження, що поєднує безпосередньо фізичний збиток жертвам зі значним психологічним впливом на соціум, – психологічний тероризм завдає цілеспрямованого руйнівного впливу на психіку особистості. У цьому контексті актуальним завданням сучасної психологічної науки є пошук оптимальної системи психологічного захисту і забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості та суспільства від дії психологічного тероризму. Метою статті є розкриття сутності психологічного тероризму як форми несмертоносної зброї та розроблення основних психологічних засад захисту від її впливу.<br />Методи . Методологічну основу наукової статті становлять правовий і системний аналіз, синтез, метод інтерпретації, порівняння та герменевтичний метод. Проаналізовано соціальні трансформації членів релігійних сект.<br />Результати . Встановлено, що серед чинників, які обумовлюють розповсюдження психологічного тероризму є суттєве ущільнення інформаційного середовища, наростання некомпетентності населення в умовах гібридної війни, відсутність належної інформаційно-психологічної гігієни, зростання маргінальності, втрата соціальних зв'язків і відчуження, психологічна неграмотність населення як передумова будь-яких маніпуляцій. Усе це нерідко призводить до створення духовного вакууму, який заповнюється "хаосом нової духовності". Виділено чотири основні групи сект, що діють в Україні, серед яких: обрядові, містичні, раціоналістичні й тоталітарні. Охарактеризовано різновиди інформаційно-психологічної, лінгвістичної, психотропної, психофізичної, сомато-психологічної зброї, якими послуговуються терористи, здійснюючи психологічний вплив на осіб і суспільство в цілому.<br />Висновки . Доведено, що проблема боротьби з психологічним тероризмом потребує аналізу різноманітних кризових ситуацій та структури самого тероризму як явища, який пройшов довгий шлях еволюції від одинаків-смертників до величезних терористичних організацій, які вчиняють теракти, що тягнуть за собою залякування (загибель) великої кількості людей. Розкрито умови високої толерантності до спроб залучення до деструктивних культів, серед яких: висока соціальна активність, високий рівень освіти, знання іноземних мов, доступ до різних джерел інформації, різноманітні види діяльності, професійне кар'єрне зростання, бачення перспектив розвитку особистості.</p> Віктор Алещенко, Олег Хміляр Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1188 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОФІЦЕРА СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1157 <p>Вступ . Проблема формування позитивного іміджу підпадає під сферу наукових інтересів різних спеціальностей, зокрема: психології, педагогіки, економіки, соціології, соціальної роботи тощо. Теоретичний аналіз наукових джерел із зазначеної проблематики дає можливість стверджувати, що позитивний імідж є важливим елементом фахового<br />функціонування, розвитку та становлення працівника певної сфери діяльності як особистості та суб'єкта професійної діяльності, сприяє оптимізації професійних та людських якостей. Формування позитивного іміджу є довготривалим і складним процесом, який формується під впливом чисельних чинників та складається з багатьох компонентів. Лише конструктивна взаємодія фундаментальних компонентів є запорукою набуття позитивного професійного іміджу. Метою статті є дослідження теоретичних положень формування іміджу, визначення зовнішніх і внутрішніх компонентів, які є невід'ємними складовими структури позитивного іміджу офіцера соціального супроводу.<br />Методи . У процесі дослідження використано такі методи, як: аналіз, узагальнення, порівняння, систематизація наукових джерел з проблеми дослідження – формування позитивного іміджу.<br />Результати . За результатами теоретичного аналізу наукових джерел із запропонованої проблеми дослідження визначено сутність і зміст поняття "імідж" та "позитивний імідж", виокремлено основні структурні компоненти. Встановлено, що позитивний професійний імідж офіцера соціального супроводу містить такі вимірювання: внутрішні установки, рівень мотивації та особистісної готовності представників сфери надання соціальних послуг; сформоване в масовій свідомості уявлення про необхідність, суспільну важливість соціальної роботи як виду професійної діяльності та особистісні характеристики представників системи соціального супроводу персоналу ЗС України; рівень<br />професійної компетентності, професійну систему цінностей і норм поведінки, професійну культуру представників системи надання соціальних послуг.<br />Висновки . Результатом теоретичного дослідження стало розуміння того, що під час формування позитивного іміджу офіцера соціального супроводу слід спиратися на якість соціальних послуг, що надаються; наявність позитивних особистісних якостей і професійної компетентності у надавачів соціальних послуг. Концентрація на одній зі складових іміджу не дасть позитивного результату. Лише комплексна і системна робота сприятиме формуванню і становленню позитивного іміджу як окремого офіцера соціального супроводу, так і загалом системи соціальної роботи в ЗС України.</p> Андрій Беспалько Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1157 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300 КОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ КУРСАНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1151 <p>Вступ . Для оптимізації багатьох психічних станів і розвитку ментальних ресурсів можна застосовувати технології віртуальної реальності. Технології віртуальної реальності працюють з образною сферою, відтворюючи навколо випробуваного образи, близькі до образів реальних людей і предметів. Методи психологічної корекції, що працюють з образною сферою, традиційно застосовують для того, щоб сприяти розслабленню людини і допомогти їй позбутися стресу.<br />Методи . Методика "Опитувальник ДОРС" (диференційоване оцінювання станів зниженої працездатності "втома–монотонія–пересичення–стрес") (А. Леонова, С. Величковська), Шкала оцінювання рівня реактивної та особистісної тривожності (Ч. Спілберг, Ю. Ханін), оцінювання психічної активації, інтересу, емоційного тонусу, напруги та комфортності (Л. Курганський і Л. Кум'янський), опитувальник для оцінювання гострого фізичного стомлення (А. Леонова), опитувальник для оцінювання гострого розумового стомлення (А. Леонова, Н. Савичева), тест оптичних ілюзій Акіоші Кітаока (методика спрямована на вимірювання синдрому ситуативної втоми).<br />Результати . Виокремлено основні прийоми корекції психічних станів за допомогою віртуальних технологій.<br />Проаналізовано використання технологій віртуальної реальності в освітній сфері. Показано, що протягом навчального дня у курсантів у процесі занять накопичуються негативні емоційні стани: стомлення, напруга, ситуативна втома, монотонія.<br />Висновки . Застосування технології віртуальної реальності для занурення курсанта у віртуальний простір дозволяє відновити ментальні ресурси та затримати розвиток негативних станів. Для розвитку ментального ресурсу велике значення має правильний підбір віртуальних реальностей. Таким чином, перегляд сюжетів віртуальної реальності релаксаційного типу приводить до зниження рівня стомлення, а динамічно-збудливого типу з ефектом присутності приводить до зниження рівня ситуативної втоми.</p> Олександр Сафін, Наталія Мась Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1151 Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 +0300