(1)
Gostev, V.; Pampuha, I.; Savkov, P.; Savkova, V. A TYPICAL FUZZY CONTROLLER. ЗНПВІКНУ 2017, 166-173.