[1]
V. Gostev, I. Pampuha, P. Savkov, і V. Savkova, «A TYPICAL FUZZY CONTROLLER», ЗНПВІКНУ, вип. 54, с. 166–173, Бер 2017.