Керівництво для авторів

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

 

Інформація про порядок оформлення та подання публікацій

 

Рукописи до наукового журналу слід подавати як у паперовому так і електронному вигляді.

До Вісника приймаються публікації українською або англійською мовами обсягом від 0,5 до 1,5 авторського аркуша (1 авт. аркуш = 40 000 знаків з пробілами), які раніше не публікувалися та не подавалися на розгляд до інших видань.

Статті мають ґрунтуватися на матеріалах оригінальних наукових досліджень. Оглядові статті не приймаються.

 Вимоги до оформлення статті:

– текст має бути поданий у вигляді файлу формату WinWord (*.doc) без застосування стильової розмітки;

– комп'ютерний набір тексту відповідає таким параметрам:

     шрифт – Arial, розмір 9;

     інтервал між рядками – одинарний;

     пропуск (перед і після назви статті та кожного її розділу) – 1 рядок;

     відступ першого рядка кожного абзацу – 0,5 см;

     параметри сторінки А4: Поля: “верхнє” – 2,54 см, “нижнє” – 2,0 см; “ліве” і “праве” – 1,8 см.  Від краю до колонтитула “верхнього” і “нижнього” – 1,7 см.

– матеріали статті подавати в такій послідовності:

 • індекс УДК (Arial, 8 pt, Bold);
 • перший ініціал, прізвище, вчений ступінь або посада (за відсутності вченого ступеня) кожного співавтора (між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал. Ця вимога поширюється й на прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті), (Arial, 8 pt, напівжирний);
 • Електронна адреса автора, (Arial, 8 pt, напівжирний);
 • Ідентифікатор дослідника ORCID ID (Researcher ID, Scopus ID – за наявності), (Arial, 8 pt, напівжирний);
 • Установа, яку представляє автор, місто, країна – повністю, в називному відмінку (напр.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна), (Arial, 8 pt, напівжирний);
 • назва статті (5–9 слів, відповідає змісту статті, є конкретною, без словосполучень на зразок “Дослідження питань…”, “Деякі питання…” “Проблеми…”, Шляхи…” тощо), (Arial Black, 10 pt, звичайний);
 • анотація до статті виконується українською та англійською мовами (загальний обсяг кожної не менш ніж 1800знаків, включаючи ключові слова). Вона повинна мати предметний, а не описовий характер. Анотацію друкують напівжирним курсивом, шрифт Arial, 8 pt. Після анотації розміщуються ключові слова (5-8 позицій).

Основний повний текст статті (Arial, 9) з таблицями та рисунками включає: - постановку проблеми (у загальному вигляді та її звʼязок із важливими науковими чи практичними завданнями);

 - аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття, формулювання цілей статті);
мету статті (яку необхідно вирішити для досягнення поставленої мети);

- виклад основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, практичних рішень та експериментів);

висновки з цього дослідження та перспективи подальших досліджень (завершальна частина рукопису статті має відображати підсумок розглянутих, обґрунтованих, запропонованих автором в основному тексті положень, гіпотез, рекомендацій та передбачити перспективні напрями дослідження).

- список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 (Arial, 7 pt, звичайний);

- References – список літератури, перекладений англійською мовою. Порядок джерел в References має повністю відповідати Списку використаних джерел. Бібліографічний запис має бути оформлений відповідно до стилю APA (APA Style, American Psychological Association).

- ПІБ автора – транслітеровані латинською абеткою.

- Установа, яку представляє автор, місто, країна – коректна англомовна назва (напр.: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine).

- Назва статті (англійською мовою).

- Анотація (англійською мовою).

- Ключові слова – Keywords (англійською мовою).

Додаткові вимоги до тексту статті:

 • кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; при цитуванні конкретної сторінки – наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно відокремлюється від попереднього крапкою з комою (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]; не подавати в тексті розгорнутих посилань!, таких як: (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54);
 • усі цитати подавати мовою “Вісника” (незалежно від мови оригіналу), обов’язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
 • не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті;
 • на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
 • усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту);
 • усі рисунки повинні мати підписи (знизу від рисунка, окремим абзацом; підпис не має бути елементом рисунка!);
 • формули у статтях набирати лише за допомогою редактора формул Microsoft Equation (шрифт основних літер – Times New Roman, 10 pt, латинські символи – курсивом, грецькі – прямі);
 • між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;
 • термінологія статті має відповідати стандартам галузі науки та бути звірена зі спеціальними термінологічними словниками української мови.
 1. Вимоги до рисунків:

Рисунки подаються у форматі JPEG або робляться засобами Microsoft Word чи Excel. Рисунки мають бути чорно-білими. Текст рисунку повинен бути доступним для редагування. Рисунок вставляється у документ “в тексте” (тобто не розміщується поверх тексту). Рисунок не повинен виходити за межі тексту. Вирівнюється по центру. Скановані рисунки мають бути виконані лише засобами PhotoShop, не менше 300 dpi, бути чіткими, контрастними. Рисунок очистити від “бруду” (крапок, штрихів тощо) засобами PhotoShop. Текстові елементи повинні бути нанесені лише засобами Microsoft Word. Рисунки вставляються через меню “Вставка”, опція “Об’єкт”, опція “Рисунок Microsoft Word”, куди вставляється рисунок. Написи додаються за допомогою панелі інструментів “Малювання” (Arial, 8 pt, напівжирний).

 1. Вимоги до складання списку літератури:

Список літератури складається з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання” та вимог наказу МОН № 40 від 12.01.2017.

 1. Застереження:

Неприпустимим є:

 • подання матеріалів з недотриманням правил, встановлених видавництвом до параметрів видань;
 • Текст статті містить значну кількість орфографічних та пунктуаційних помилок;
 • Недотримання автором принципів академічної доброчесності (стаття містить плагіат, самоплагіат, фальсифіковані дані тощо).