Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk <p><strong>У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки" висвітлюються результати теоретичних, практичних і прикладних досліджень з актуальних проблем військової педагогіки, військової психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки і права.</strong></p> <p><strong>Для наукових, науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, студентів та курсантів.</strong></p> Київський національний університет імені Тараса Шевченка uk-UA Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки 1728-2217 Міжнародні офіційні документи як джерело для вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у вищих військових навчальних закладах https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1128 <p>Вступ . В умовах збройної агресії рф вищі військові навчальні заклади України продовжують розбудовувати власні системи внутрішнього забезпечення якості. Удосконалення таких систем неможливе без врахування найкращих практик і здобутків у цій сфері. Метою цього дослідження є розробка пропозицій, спрямованих на вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ України з урахуванням положень міжнародних документів.<br />Методи . Джерельну базу дослідження утворюють документи міжнародних організацій з питань забезпечення якості у сфері вищої освіти, міжнародні угоди України щодо співробітництва у сфері підготовки військових фахівців. Використано діалектичний, історичний, порівняльно-правовий методи для відстеження трансформації поглядів на вирішення проблеми внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти; системно-структурний, формальнологічний методи – для визначення положень, які доцільно врахувати у процесі вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ України; методи аналізу, узагальнення та синтезу – для розробки відповідних пропозицій.<br />Результати . Узагальнено та систематизовано міжнародні офіційні документи (угоди, протоколи, конвенції, рекомендації, стандарти, декларації, комюніке, послання, хартії), які представлено трьома категоріями: документи, які визначають національні політики щодо заохочення закладів вищої освіти впроваджувати системи внутрішнього забезпечення якості; документи, які надають методичну допомогу у формуванні систем внутрішнього забезпечення<br />якості; документи з питань співробітництва у сфері підготовки військових фахівців. Визначено положення, які доцільно врахувати у процесі вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ України. Розроблено пропозиції з імплементації цих положень у вітчизняних нормативно-правових актах.<br />Висновки . Результати цього дослідження розвивають ідеї інших дослідників про доцільність врахування ВВНЗ<br />України у процесі вдосконалення внутрішнього забезпечення якості стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, а також стандартів якості НАТО.</p> Валентина Кравець Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 5 14 10.17721/1728-2217.2024.57.5-14 Характеристика стану впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1135 <p>Вступ . Досліджено розв'язання проблем навчання вітчизняних курсантів та офіцерів-слухачів, які виникають через зіткнення парадигм формування особистості офіцера як виконавця (за традиціями ще радянської вищої військової школи) та, як лідера відповідно до сучасних підходів навчання військовослужбовців у провідних країнах світу. Розглянуто проблеми вибору методичної системи проведення навчального заняття та вибору курсантами способів навчальної діяльності з огляду на активність, ініціативність, націленість на демонстрацію критичного мислення тощо, тобто тих характеристик процесу навчання, що зумовлені станом впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у вітчизняному закладі вищої військової освіти. Мета – надати характеристику стану впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.<br />Методи . Використано метод опитування начальників кафедр; контент-аналіз наукової літератури, у якій описано проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу; метод експерименту для обґрунтування методики проведення навчальних занять; кількісні й якісні методи дослідження наукової літератури; соціологічне спостереження результатів проведення опитування респондентів; системний аналіз практичної проблематики проведення різних типів навчальних занять і перебігу впровадження методів проведення навчальних занять відповідно до провідних країн світу; системний підхід до вивчення проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу; метод експерименту впровадження досвіду провідних країн світу у ВІКНУ.<br />Результати . За результатами дослідження з'ясовано, що певна частина науково-педагогічних працівників, нехай менша, але істотна, не демонструє того, що спирається при викладанні навчальних дисциплін на відповідний зарубіжний досвід та, як наслідок, не забезпечує формування особистості офіцера-лідера. З огляду на це для таких науково-педагогічних працівників наведено рекомендації щодо проведення певних заходів.<br />Висновки. Подальші перспективи цього дослідження полягають у розробці науково-обґрунтованих рекомендацій щодо змістового наповнення робочих програм навчальних дисциплін та іншого їхнього нормативного і методичного забезпечення, яке зорієнтовано на врахування зарубіжного досвіду навчання військовослужбовців.</p> Анатолій Лойшин Андрій Кучерявий Інна Вановська Кирило Пирогов Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 15 25 10.17721/1728-2217.2024.57.15-25 Механізм формування воєнного туризму в Україні https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1131 <p>Вступ . Воєнний туризм в Україні є відносно новим напрямом, який зародився після початку російсько-української війни в 2014 р. За оцінками експертів, у 2023 р. в Україну прибуло близько 100 тисяч туристів, які цікавилися війною. Цей показник на 30 % більше, ніж у 2022 р. Міжнародна підтримка України сприяє підвищенню обізнаності про нашу країну та її історію. Повага до пам'яті і гідності є фундаментальним принципом в етиці досліджень і взаємодії з історичними<br />та чутливими темами воєнного туризму.<br />Методи . Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу, логічних побудов – при формулюванні теоретико-методологічних основ дослідження – сутність воєнного туризму, аспекти вивчення воєнного туризму; експедиційні та дистанційні методи – при зборі вихідної інформації – огляд території міст Ірпінь, Гостомель, Буча; методи геопросторового аналізу – під час обробки вихідної інформації та її подальшому аналізі – можливості створення тематичних маршрутів, яке б дало змогу структурувати відвідування і популяризувати пам'ятки історії та спадщини; геопросторового моделювання та картографічний – під час проведення аналізу матеріалів впливу військової агресії на Україну на міжнародний туризм та оформленні результатів дослідження.<br />Результати . Воєнний туризм розглянуто як вид туризму, у якому туристи відвідують місця та об'єкти, пов'язані зі збройними конфліктами, воєнною історією та військовими подіями. Цей вид туризму може охоплювати різноманітні аспекти, від відвідування військових музеїв та пам'ятників до спеціалізованих турів, у яких туристи можуть брати участь у симуляціях військових дій, відвідувати воєнні об'єкти і локації бойових дій. Запропоновано модель формування видової структури воєнного туризму.<br />Висновки . Вид туризму, який базується на історії та культурній спадщині, може бути більш автентичним і<br />привабливим для туристів. В академічному контексті з'являються дослідження, спрямовані на моніторинг, оцінювання та оптимізацію маршрутів воєнного туризму. Одним із аспектів, який забезпечив успіх воєнних маршрутів, – це координація зусилля для побудови спільної ідентичності. Виявлено, що воєнний туризм може сприяти підвищенню обізнаності про війну, сприяти толерантності і взаєморозумінню між людьми різних культур, а також сприяти розвитку економіки України, включаючи міжнародну підтримку воєнного туризму в Україні.</p> Сергій Сировець Сергій Уліганець Людмила Мельник Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 80 87 10.17721/1728-2217.2024.57.80-87 Реалії та перспективи соціальної реабілітації сімей військовослужбовців в умовах війни https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1132 <p>Вступ . В умовах сьогодення великого значення набуває фахова допомога, спрямована на відновлення психічного та соціального добробуту, економічної стабільності громадян України. Серед ряду соціальних практик, затребуваних і актуалізованих в умовах сучасних викликів, провідне місце належить соціально-реабілітаційній роботі. Розглянуто реалії та перспективи соціальної реабілітації у сучасному українському соціумі. Досліджено важливість соціальної реабілітації як засобу вирішення потреб сімей військовослужбовців і полегшення труднощів, з якими вони стикаються на багатьох рівнях.<br />Методи . У процесі дослідження застосовано методи теоретичного аналізу наукових публікацій, порівняльного аналізу нормативно-правових документів, методи когнітивно-поведінкової терапії, навчання релаксації та управління стресом. Проаналізовано соціальні трансформації, вплив змін і потрясінь в умовах воєнного часу. Виокремлено виклики українському суспільству, спричинені військовою агресією росії проти України, зокрема фінансова нестабільність, психічні травми, соціальна ізоляція та напруженість у сімейних стосунках. Вказано на роль соціальної реабілітації у забезпеченні комплексного підходу до підтримки сімей військовослужбовців з урахуванням їхнього фізичного, психологічного та соціального добробуту.<br />Результати . Визначено структурні компоненти соціальної реабілітації сімей військовослужбовців, проаналізовано підходи зарубіжних та українських дослідників, практиків щодо розкриття цієї проблематики. Висвітлено сучасні соціально-реабілітаційні ініціативи, які реалізують державні установи, неприбуткові та благодійні організації.<br />Висновки . Розглянуто перспективи вдосконалення програм соціальної реабілітації, які виступають за розширення доступу до послуг у сфері забезпечення психічного здоров'я, покращення систем фінансової підтримки, розширення можливостей освіти для дітей та покращення допомоги у працевлаштуванні для подружжя. Актуалізовано проблеми соціальної реабілітації сімей військовослужбовців, які в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну виокремлюються в теорію і практику соціальної реабілітації. Запропоновано шляхи надання необхідної підтримки сім'ям військовослужбовців, які дозволять їм подолати труднощі війни та налагодити своє життя заново.</p> Катерина Аксьонова Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 26 31 10.17721/1728-2217.2024.57.26-31 Інформаційно-психологічне протиборство в умовах війни https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1141 <p>Вступ . Інформаційна сфера, яка є системотворчим чинником життя суспільства, активно впливає на стан політичного, економічного, оборонного та інших складових безпеки держави. Інформаційно психологічне протиборство (ІПП) зародилося в глибокій давнині. Воно виникало одночасно з появою збройного протиборства як складової збройної боротьби у вигляді знищення сил і засобів збройної боротьби противника та психологічного засобу послаблення бойової потужності супротивника й підняття бойового духу своїх військ. Національна безпека України суттєво залежить від стану інформаційно-психологічного протиборства, а разом з технічним прогресом ця залежність зростатиме.<br />Методи . Використано теоретичний аналіз наукових публікацій з визначеної проблематики; порівняльний аналіз нормативно-правових документів з питань інформаційно-психологічного протиборства; узагальнення та синтез.<br />Результати . Розглянуто зміст, роль і значення інформаційно-психологічного протиборства у контексті сучасних форм і методів інформаційної боротьби в умовах війни. Визначено сутність інформаційно-психологічного протиборства як системи інформаційних і психологічних впливів на інформаційні ресурси противника, свідомість і почуття його військовослужбовців і населення, а також комплекс заходів щодо захисту власних інформаційних і психологічних ресурсів. Визначено та проаналізовано складові, завдання, принципи та функції інформаційного протиборства. Розкрито тенденції інформаційно-психологічного протиборства в умовах війни та проаналізовано його направленість на оперативному і тактичному рівні в повсякденній діяльності у ході підготовки і ведення бойових дій. Визначено проблемні питання інформаційно-психологічного протиборства в сучасних умовах і досліджено їхні особливості в контексті загроз національній безпеці України.<br />Висновки . Представлені сучасні погляди на суть, форми і способи ведення інформаційно-психологічного протиборства провідних світових держав, що є лідерами в цій царині, можуть бути використані для розвитку необхідної вітчизняної методологічної бази та вироблення науково обґрунтованих рекомендацій, а в подальшому і обґрунтованих нормативних правових актів по організації і веденню інформаційно-психологічного протиборства в умовах війни.</p> Віктор Алещенко Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 32 37 10.17721/1728-2217.2024.57.32-37 Використання методики тілесно-орієнтованої терапії "м'ячики" у психологічному відновленні військовослужбовців https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1145 <p>Вступ . У вирішенні психологічних викликів сьогодення, пов'язаних із наслідками бойових дій, тілесно-орієнтовані методи є важливим кроком у напрямі психологічного відновлення українських воїнів. Ці психотехніки не лише допомагають зняти емоційний стрес через фізичну активність, але й сприяють відновленню гармонії між тілом та душею. Цей глибокий і збалансований підхід підтримує психічну стійкість та допомагає військовим адаптуватися до складних ситуацій. Стаття спрямована на презентацію широкому науковому товариству авторської методики тілесноорієнтованої терапії "М'ячики" (В.Г. Шевченко) і використання її у психологічному відновленні військовослужбовців – учасників російсько-української війни. Також важливе й обґрунтування доцільності використання цієї методики як одного з інструментів комплексного психологічного відновлення комбатантів, що пережили бойовий стрес.<br />Методи . У дослідженні застосовано такі теоретичні методи, як: аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних з проблеми дослідження. Здійснено аналіз наукових джерел щодо психологічної допомоги військовослужбовцям з використанням тілесно-орієнтованих підходів, а також синтез цієї інформації для кращого розуміння сучасних теоретичних аспектів психологічного відновлення за допомогою методики "М'ячики".<br />Результати . Первинно дієво-тренінгова методика п'ятирівневої складності "М'ячики" як комплекс з 13-ти базових вправ з постійно ускладнюючими завданнями була продекодована у межах пілотних проєктів медико-психологічної реабілітації Міністерства оборони України (2018) на базі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону в Одеській області та базі зимових видів спорту "Тисовець" на Львівщині, які охопили близько 700 військовослужбовців – учасників бойових дій.<br />Висновки . Військовослужбовець після участі у тренінгу з використанням тілесно-орієнтованої методики<br />"М'ячики" зазнає позитивних змін у сприйнятті та подоланні стресу, отримає нові знання та навички з психологічної саморегуляції і покращить якість сну, відновить психологічний баланс, зміцнить свої внутрішні ресурси та покращить загальне самопочуття. Встановлено, що окрім тілесно-орієнтованого ефекту методика "М'ячики" розвиває як прості, так і складні локомоції, сприяє розвитку психомоторної граційності і містить як профілактичний, так і терапевтичний ефекти в подоланні наслідків стресу.</p> Максим Кулакевич Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 38 43 10.17721/1728-2217.2024.57.38-43 Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям з ознаками психологічного травмування https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1144 <p>Вступ . Війна, розв'язана росією проти України, висуває надскладні вимоги до особистості військовослужбовця. У напружених умовах його психіка може зазнавати психотравмувального впливу. Ці ризики спонукають до пошуку оптимальних підходів щодо надання психологічної допомоги, не чекаючи завершення бойових дій. Порівняння іноземних та вітчизняних підходів до проблеми подолання психотравмувальних наслідків війни дасть змогу виокремити основні завдання щодо надання психологічної допомоги в сучасних надскладних умовах. Метою статті є визначення та обґрунтування основних напрямів надання психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах російсько-української війни.<br />Методи . Для встановлення теоретичного підґрунтя дослідження використано теоретичні методи аналізу, синтезу та узагальнення наукових джерел. Для визначення особливостей надання психологічної допомоги військовослужбовцям використано емпіричні методи дослідження (спостереження, анкетування та тестування).<br />Результати . Проаналізовано особливості психологічного травмування військовослужбовців, учасників російськоукраїнської війни, а також сучасні доказові методи надання їм психологічної допомоги. Розглянуто доцільність надання комплексної психологічної допомоги військовослужбовцям з ознаками психологічного травмування з використанням доказових методів психотерапії.<br />Висновки . У сучасних умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України військовослужбовці ЗС України зазнають впливу різних видів психологічного травмування під час безперервної участі в бойових діях. До основних психотравмувальних факторів належать постійна загроза життю та здоров'ю, полону та насильства, втрати, каліцтва, нехтування противником положень Міжнародного гуманітарного права тощо. Зазначені фактори призводять до зростання кількості випадків комплексного посттравматичного розладу та посилюють потребу у психологічній допомозі, що підтверджується результатами психологічного вивчення. Аналіз іноземного досвіду свідчить про успішність протоколів ранньої інтервенції психологічної допомоги у провідних арміях світу. Застосування доказових методів психологічної допомоги дає позитивний результат, тому цей напрям дослідження є перспективним.</p> Тетяна Смірнова Василь Осьодло Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 44 50 10.17721/1728-2217.2024.57.44-50 Методи прогнозування фінансового забезпечення військового потенціалу в період демократизації https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1138 <p>Вступ . Поступове виснаження економіки України внаслідок війни, що призвела до промислової, демографічної та екологічної кризи, змусило Уряд до пошуку надійних зовнішніх джерел фінансових запозичень, матеріальної та гуманітарної підтримки, а також імплементації ефективного механізму внутрішніх фінансових джерел. Упродовж першого року російсько-української війни міжнародна фінансова підтримка, разом із монетарною політикою Національного банку України, у розрізі емісії грошових коштів були критично необхідними для стабілізації економіки у стані стагнації. Проте наступні роки Уряд дотримувався винятково курсу зовнішніх і внутрішніх запозичень. Це спонукало визначити основні підстави для перевірки впливу фінансового забезпечення та фінансової підтримки військового потенціалу України в умовах демократизації – основної вимоги євроатлантичної інтеграції. Мета статті – здійснити прогнозування і надати практичні рекомендації щодо продовження успішної політики Уряду України та Національного банку України для залучення зовнішніх і внутрішніх запозичень для наповнення державного бюджету, розподілу асигнувань на потреби Міністерства оборони України та ефективного використання фінансового ресурсу задля гарантування національної та економічної безпеки. Об'єкт дослідження – механізм фінансування, тобто фінансове забезпечення військового потенціалу.<br />Методи . У процесі дослідження використано метод аналізу. На основі проведених спостережень за явищами, які найточніше описують воєнно-економічні показники, висунуто гіпотезу, підтвердження якої здійснено на основі регресійного аналізу, трендів та прогнозів.<br />Результати . Висвітлено індикатори доходів і фінансування державного бюджету від демократичних урядів. Встановлено показники дисперсії демократизації, економічного зростання та військових видатків. Проаналізовано дані вищезазначених показників за допомогою методу подвійних квадратів та здійснено їхнє прогнозування.<br />Висновки . Встановлено, що фінансове забезпечення завдяки належному стану демократизації процесів державного управління є основним фундаментом розвитку військового потенціалу України.</p> Алім Сизов Олесь Коваль Денис Хомич Микола Паславський Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 51 65 10.17721/1728-2217.2024.57.51-65 Адміністративно-правове регулювання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей: швейцарська модель https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1142 <p>Вступ . Актуальність дослідження досвіду адміністративно-правового регулювання соціального захисту військовослужбовців провідних демократичних країн світу важливий для його впровадження в період формування сучасного забезпечення соціальних прав військовослужбовців і членів їхніх сімей в умовах повномасштабної війни в Україні. У роботі розглянуто швейцарську модель військової служби, фундаментом якої є доведена до абсолюту єдність народу та армії, громадянина та держави, цілеспрямована робота адміністративно-правового механізму на всебічний захист прав людини, у тому числі військовослужбовців. Мета статті – вивчення досвіду провідних демократичних країн, зокрема швейцарської моделі військової служби, для створення сучасного адміністративно-правового регулювання соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей в умовах повномасштабної війни в Україні, формування практичних пропозицій для впровадження справедливого та прозорого механізму соціальних гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, заснованого на національних традиціях козацтва та демократичних надбаннях.<br />Методи . У процесі дослідження використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу та формально-юридичний метод, що надало змогу здійснити аналіз та висвітлити інформацію з викладених джерел та юридичних актів, з'ясувати зміст правових норм цих актів й отримати нові знання, що знайшли своє відображення у викладеному матеріалі.<br />Результати . Досліджено адміністративно-правове регулювання соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей у швейцарській моделі військової служби, побудованій за міліційним принципом, а також розглянуто виконання громадянського обов'язку членами швейцарського суспільства щодо обов'язкової служби в армії, фундаментом якого є всеохопний, справедливий та зрозумілий механізм адміністративно-правового забезпечення державою соціальних прав військовослужбовців.<br />Висновки . Розроблено декілька висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення врегулювання адміністративно-правового забезпечення соціальних прав військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні. Україна в умовах повномасштабної війни потребує створення такої армії, яка стане невід'ємною та головною частиною українського<br />суспільства.</p> Сергій Пєтков Тетяна Макарова Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 66 72 10.17721/1728-2217.2024.57.66-72 Правові засади державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1136 <p>Вступ . Актуальною потребою у сфері забезпечення національної безпеки залишається необхідність здійснення контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, оскільки такі процеси супроводжує ризик отримання вказаних товарів міжнародними терористичними угрупованнями, міжнародними злочинними організаціями та урядами держав, щодо яких запроваджені обмежувальні заходи. Мета статті полягає у формуванні практичних пропозицій щодо вдосконалення врегулювання державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.<br />Методи . Під час здійснення дослідження використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, а також формально-юридичний метод.<br />Результати . Результатом аналізу дослідження, здійсненого представниками Київської школи економіки та Міжнародної робочої групи Єрмака–Макфола, стало встановлення необхідної інформації щодо обсягу імпорту державоюагресором деяких видів товарів подвійного використання, а також про шляхи постачань таких товарів. Як виявилось, третина таких імпортованих товарів виготовлені компаніями, що зареєстровані в державах, які запровадили певні<br />обмеження щодо таких передач і значна частина з яких є учасницями Вассенаарської домовленості. Ця домовленість не передбачає здійснення обміну інформацією щодо переданих товарів подвійного використання (крім тих, що охоплюються Чутливим переліком та Дуже чутливим переліком). Існування положення, що встановить необхідність обміну інформацією про здійснення міжнародних передач усіх товарів подвійного використання до держав, що не є учасницями вказаного режиму експортного контролю, спонукатиме уряди держав-членів посилити національний контроль за міжнародними передачами таких товарів.<br />Висновки . Розроблено декілька висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення врегулювання державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання. Зокрема, необхідність розробки Міністерством закордонних справ України, по-перше, проєкту змін до Установчих документів Вассенаарської домовленості щодо започаткування здійснення обміну інформацією між державами-членами про передачі всіх товарів подвійного використання до держав, що не є учасницями домовленості, а по-друге, плану досягнення консенсусу з іншими державамичленами щодо впровадження таких змін.</p> Денис Севост'яненко Авторське право (c) 2024 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-29 2024-03-29 1(57) 73 79 10.17721/1728-2217.2024.57.73-79